Algemene voorwaarden

Alle tussen Van Stal en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
HONDEN- EN PAARDENSCHOOL ‘VAN STAL’ hierna te noemen: “Van Stal”, en een opdrachtgever (“Cursist”) waarop Van Stal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Stal, voor de uitvoering waarvan door Van Stal derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Van Stal en zijn directie. Medewerkers die cursussen geven dan wel verzorgen worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Train(st)er”.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Stal en de Cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Van Stal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Stal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

In het geval van de hondenschool dient bij de eerste les de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Toezeggingen van personeelsleden van de Van Stal zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf mondeling of schriftelijk heeft bekrachtigd.

De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt mogen niet deelnemen aan de cursus.

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.

Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.

Van Stal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Van Stal.

Van Stal is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Van Stal.

U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) is (zijn) meeverzekerd

Alle offertes en aanbiedingen van Van Stal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Van Stal kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Van Stal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

De Cursist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Stal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Stal zijn verstrekt, heeft paarden- en hondenschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Cursist in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Cursist de gegevens aan paarden- en hondenschool ter beschikking heeft gesteld. paarden- en hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat paarden- en hondenschool is uitgegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 2 – Cursus
Van Stal is gesloten op officiële feestdagen.

De cursisten dienen altijd de cursusgelden cash, per pin of per bank te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief.

Inschrijving middels een inschrijfformulier op de paarden- en hondenschool dan wel via de website of telefonisch, indien cursist alle persoonlijke gegevens en in het geval van de hondenschool, de gegevens van de hond heeft opgegeven, verplicht de cursist tot betaling van het verschuldigde cursusgeld. Annuleren is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen dan, met aftrek van 10 euro administratiekosten en eventueel kosten van aangeleverd cursusmateriaal, worden gerestitueerd. Bij annuleringen na 5 dagen voor aanvang van de cursus zal er geen cursusgeld worden gerestitueerd.

Van Stal heeft het recht cursisten de cursus te weigeren als:
– de cursus niet betaald is.
– de hond niet met andere honden in de groep kan.
– een cursist de cursus verstoort.
– een cursist gebruik maakt van correctieve middelen (vb. slipketting, prikband, anti trektuig, stroomband) of fysiek geweld in de omgang, opvoeding en training van de hond of paard.

Indien door ziekte (van de cursist, hond of paard) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring, als het een geldige reden betreft, kan de cursist de gemiste lessen mogelijk inhalen.

Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten alleen mogelijk als er in de daaropvolgende cursus niet vol zit. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de trainer en naar mogelijkheden van de trainer ingepast.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de trainer.

De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Van Stal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, letsel, opgelopen op het terrein van de paarden- en hondenschool.

Artikel 3 – Privélessen, consulten
Overeenkomst/opdracht tot privéles/consult kan aangegaan worden door te reageren op een aanbod van de paarden- en hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, telefoonnummer van zichzelf evenals naam, ras en leeftijd van de hond of paard opgeeft.

De cursist ontvangt na aanmelding mondelinge bevestiging van de gemaakte afspraak van privéles/consult.

De door Van Stal gemaakte reiskosten worden gerekend als een lesuur gerekend vanaf Van Stal en worden in rekening gebracht bij de cursist.

Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren te worden geannuleerd.

Bij annuleren van een afspraak 48 uur of minder van tevoren wordt 50% van het bedrag van de privéles/consult in rekening gebracht.

Een privéles/consult dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven. Cursist is verplicht dit contant/per pin/overboeking te voldoen aan het eind van ieder privéles/consult.

Artikel 4 – Reglement van orde
Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.

Honden dienen voor aanvang van de cursus te zijn uitgelaten. Indien de hond zijn behoefte doet op of rond het terrein van de paarden- en hondenschool, dient cursist dit zelf op te ruimen.

Op het terrein van de paarden- en hondenschool dienen de honden –behoudens uitdrukkelijk verzoek van de trainer‐ aangelijnd te zijn.

Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist de zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de trainer.

Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de trainer en de cursist dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.

De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA‐verzekering van de cursist.

In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, docht uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de trainer.

Artikel 5 – Adviezen
Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond of paard advies vragen aan Van Stal.

Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide en deskundige ervaringen van Van Stal.

Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Van Stal. De bezitter/eigenaar van de hond of paard blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond of paard, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder Artikel 4 genoemd.

 

Artikel 6 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Van Stal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Van Stal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Cursist niet langer van Van Stal kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Indien Van Stal tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Cursist toerekenbaar is, is Van Stal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Cursist zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Stal gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Cursist, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

artikel 7 – Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/cursus op een door Van Stal aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Van Stal aangegeven.

Indien de Cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ongeacht hoe deze factuur is verzonden, dan is de Cursist van rechtswege in verzuim. De Cursist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

artikel 8 – Intellectuele eigendom
Van Stal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van Stal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cursist ter kennis van derden wordt gebracht.

Bovenstaande voorwaarden gelden vanaf 01 -11- 2015